Problem1889--岛屿个数

1889: 岛屿个数

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Submit

Description

给一个01矩阵,1代表是陆地,0代表海洋, 如果两个1相邻,那么这两个1属于同一个岛。我们只考虑上下左右为相邻。
岛屿: 相邻陆地可以组成一个岛屿(相邻:上下左右),计算岛屿个数。

Input

单组输入。输入一个01矩阵。
(01矩阵范围<=100*100)

Output

岛屿的个数。

Sample Input Copy

1 1 0 0 0
0 1 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1

Sample Output Copy

3

Source/Category